พระธรรมทูต

เจ้าอาวาส
พระครูภาวนาภิราม วิ. (พระมหาสวัสดิ์ ญาณธโร)

พระอาคันตุกะ

พระมหาอดุล ยโสธโร

พระมหาเกรียงไกร

พระวรพล

พระณัฐพล สิริจนฺโท

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *